in

300+ Akita Inu Names – Perfect Ideas for Your Puppy

Akita Inu is a Japanese breed of dogs that does not go unnoticed due to its imposing, strong, and powerful looks. The Akita is a wise and watchful working dog. Naming a dog is a lot more fun than naming a baby. Need some inspiration? Then look no further! We rounded up 300+ Akita Inu name ideas, so you can find the perfect match for your best friend.

Asian Dog Names

RonjaV / Flickr
 • Nana
 • Yua
 • Hinata
 • Minako
 • Ryoichi
 • Sora
 • Katashi
 • Yoshio
 • Yoshito
 • Nanami
 • Makoto
 • Akio
 • Haruki
 • Yosu
 • Hiroyuki
 • Osamu
 • Asami
 • Rin
 • Kiko
 • Akihiro
 • Haruko
 • Yori
 • Satoko
 • Yuji
 • Sho
 • Ayumu
 • Satomi
 • Kouta
 • Yasuko
 • Fumio
 • Shika
 • Hayate
 • Arata
 • Michi
 • Fumiko
 • Junichi
 • Mitsuo
 • Daiki
 • Masumi
 • Takahiro
 • Takayuki
 • Kenji
 • Chiyo
 • Yuko
 • Masumi
 • Chiyoko
 • Chika
 • Umeko
 • Rina
 • Yoshie
 • Ren
 • Maki
 • Taro
 • Noboku
 • Eiji
 • Takako
 • Kichiro
 • Naoko
 • Rakuro
 • Hashiko
 • Hikaru
 • Rikuto
 • Natsumi
 • Yumiko
 • Hitomi
 • Shouta
 • Riku
 • Masaki
 • Shinji
 • Mika
 • Kunio
 • Atsushi
 • Masa
 • Hikari
 • Tomomi
 • Misaki
 • Michio
 • Ayano
 • Sakura
 • Rio
 • Kenichi
 • Shiro
 • Yukari
 • Haru
 • Hiroko
 • Rika
 • Shiori
 • Aiko
 • Jiro
 • Kaede
 • Makoto
 • Midori
 • Mitsura
 • Kiyoshi
 • Hisako
 • Mayumi
 • Miwa
 • Yuka
 • Daisuke
 • Youta

Best Akita Inu Dog Names

Roberto Traina / Flickr
 • Jada
 • Princess
 • Phoebe
 • Sabre
 • Hunter
 • Jett
 • Kaige
 • Bear
 • Rogue
 • Jaala
 • Missy
 • Bella
 • Ares
 • Bruno
 • Sasha
 • Echo
 • Rocky
 • Beau
 • Samson
 • Gus
 • Luna
 • Mercy
 • Rave
 • Lael
 • Lady
 • Pepper
 • Mickey
 • Shadow
 • Satin
 • Jack
 • Diana
 • Rusty
 • Moose
 • Mara
 • Ebony
 • Winston
 • Chester
 • Crimson
 • Jackson
 • Bandit
 • Jezebel
 • Toby
 • Annie
 • Duke
 • Sparky
 • Argus
 • Zeus
 • Zia
 • Harry
 • Buddy
 • Rain
 • Cody
 • Brandy
 • Dream
 • Lydia
 • Lucky
 • Chloe
 • Flora
 • Angel
 • Charlie
 • Max
 • Vesta
 • Cinder
 • Daisy
 • Casey
 • Edge
 • Roxy
 • Bella
 • Teddy
 • Rascal
 • Hamlet
 • Charlie
 • Rudy
 • Ginger
 • Grendel
 • Lucy
 • Twilight
 • Gizmo
 • Jinx
 • Maximus
 • Persis
 • Duke
 • Gnash
 • Oliver
 • Scarlet
 • Omar
 • Hannah
 • Riley
 • Reba
 • Grail
 • Misty
 • Molly
 • Sadie
 • Siouxsie
 • Satan
 • Duchess
 • Flora
 • Payne
 • Lois
 • Cooper
 • Lace
 • Zoe
 • Buster
 • Smoky
 • Vicki
 • Abby
 • Tucker
 • Coco
 • Juno
 • Katie
 • Rebecca
 • Cupid
 • Jake
 • Cyan
 • Princess
 • Sammy
 • Venus
 • Mayze
 • Rina
 • Oscar
 • Garnet
 • Murphy
 • Leah
 • Rosh
 • Sam
 • Ceres
 • Ragnor
 • Ari
 • Maggie
 • Sable

Female Akita Names

Adi Katz / Flickr
 • Natsumi – Which means beautiful summer
 • Shinju – Which means pearl
 • Amaterasu – Which means shining heaven
 • Poppy
 • Sadie
 • Haruka – Which means spring flower
 • Molly
 • Willow
 • Coco
 • Daisy
 • Chouko – Which means butterfly child
 • Yuzuki – Which means gentle moon
 • Misaki – Which means beautiful blossom
 • Lucy
 • Ruby
 • Luna
 • Rina – Which means jasmine
 • Megumi – Which means blessing
 • Bella
 • Kimi – Which means noble

Male Akita Names

NochnPils / Flickr
 • Michio
 • Ayumu
 • Jiro
 • Masayuki
 • Hideki
 • Masaki
 • Fumio
 • Katashi
 • Hitoshi
 • Yoshiro
 • Yori
 • Osamu
 • Kenta
 • Taro
 • Toshiaki
 • Kenichi
 • Sho
 • Riku
 • Madoka
 • Yosu
 • Hiroki
 • Shinobu
 • Ren
 • Susumo
 • Yuji
 • Naoki
 • Kyo
 • Nori
 • Masato
 • Kaede
 • Shiro
 • Kichiro
 • Yukio
 • Masa
 • Hiraku
 • Itsuki
 • Shinji
 • Kenshin
 • Rikuto
 • Makoto
 • Aki
 • Haruki
 • Takayuki
 • Ryoichi
 • Hiroshi
 • Hideo
 • Ryota
 • Kaito
 • Akio
 • Tamotsu
 • Junichi
 • Taichi
 • Hotaka
 • Daisuke
 • Norio
 • Mitsuo
 • Hiroaki
 • Kaoru
 • Atsushi
 • Satoshi
 • Shouta
 • Mitsuru
 • Yamato
 • Yoshito
 • Masashi
 • Hiroyuki
 • Daiki
 • Hinata
 • Noboru
 • Rakuro
 • Eiji
 • Masumi
 • Isamu
 • Akihiro
 • Kouta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *